Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử cấp THCS - Lớp 7

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử cấp THCS - Lớp 7

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn học Lịch sử Lớp 7 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, lược đồ, sơ đồ, âm thanh, video/clip, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Lịch sử - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Di sản văn hóa ở Việt Nam

Di sản văn hóa ở Việt Nam

Gồm 15 video có nội dung về các loại hình Di sản văn hoá ở Việt Nam.
Đời sống vật chất và tinh thần của cộng động các dân tộc Việt Nam

Đời sống vật chất và tinh thần của cộng động các dân tộc Việt Nam

Phim gồm 02 video giới thiệu một số nét chính về đời sống vật chất (sản xuất nông nghiệp, ngành nghề thủ công) và nêu được nét chính về đời sống tinh thần (sự đa dạng về văn hóa, lễ hội, phong tục, tập quán) của cộng đồng
Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam trước năm 1858

Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam trước năm 1858

Phim gồm 04 video giới thiệu về cơ sở hình thành và thành tựu tiêu biểu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
Thành tựu của văn minh Đông Nam Á

Thành tựu của văn minh Đông Nam Á

Phim gồm 02 video giới thiệu sơ lược cơ sở hình thành, thời kì phát triển và thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á (văn hoá, kiến trúc và điêu khắc).
Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phim tài liệu gồm 02 video có nội dung giới thiệu về thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba

Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba

Phim tài liệu gồm 02 video có nội dung giới thiệu về thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba.
Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Phim tài liệu gồm 02 video có nội dung giới thiệu về thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.
Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây

Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây

Phim tài liệu gồm 02 video có nội dung giới thiệu về thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây.
Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông

Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông

Phim tài liệu gồm 03 video có nội dung giới thiệu về thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông.
Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng và văn minh Đại Việt

Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng và văn minh Đại Việt

Phim tài liệu gồm 03 video có nội dung thể hiện một số hiện vật tiêu biểu của nền Văn minh sông Hồng và văn minh Đại Việt.