Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử cấp THCS - Lớp 7

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử cấp THCS - Lớp 7

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn học Lịch sử Lớp 7 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, lược đồ, sơ đồ, âm thanh, video/clip, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Ngữ văn cấp THCS - Lớp 7

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Ngữ văn cấp THCS - Lớp 7

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Ngữ văn Lớp 7 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (Lớp 3)

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (Lớp 3)

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp Tiểu học - Lớp 3 (CT 2018), có hệ thống học liệu cung cấp để soạn giáo án, bài giảng điện tử cho các hoạt động chủ đề, sinh hoạt chủ nhiệm, chào cờ
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Sinh học cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Sinh học cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Sinh học - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (mô phỏng 3D, hình ảnh, sơ đồ âm thanh, video, các câu hỏi kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoá học cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoá học cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Hóa học - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (mô phỏng 3D, hình ảnh, sơ đồ âm thanh, video, các câu hỏi kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Vật lí cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Vật lí cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Vật lí - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (mô phỏng 3D, hình ảnh, sơ đồ âm thanh, video, các câu hỏi kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Địa lí cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Địa lí cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Địa lí - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Lịch sử - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Ngữ văn cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Ngữ văn cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Ngữ văn - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản