Hệ thống chính trị và pháp luật Việt Nam

Hệ thống chính trị và pháp luật Việt Nam

Sơ đồ hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới.
Sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản

Sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản

Sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản trong nền kinh tế và đặc điểm của chúng: tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại.
Sơ đồ mô phỏng về các chủ thể tham gia trong nền kinh tế và vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế

Sơ đồ mô phỏng về các chủ thể tham gia trong nền kinh tế và vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế

Các chủ thể kinh tế cơ bản tham gia trong nền kinh tế: người sản xuất, người tiêu dùng, các chủ thể trung gian trong thị trường. Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường: người sản xuất, người tiêu dùng, các chủ thể trung gian